SHUDOKAN MARTIAL ARTS ASSOCIATION

Brian Barnes Sensei

SMAA Regular Member

Brian Barnes Sensei lives in Kentucky, where he touches Hontai Yoshin Ryu jujutsu and related weapons. He holds yondan and a Shidoin teaching certificate in the SMAA Jujutsu Division and a second dan in the SMAA Iaido Division.

×

Download your Free Guide to Budo and Koryu Bujutsu! Download your Free Guide to
Budo and Koryu Bujutsu!